جزوه درس راه سازی ، طرح مهندسی راه

جزوه درس راه سازی ، طرح مهندسی راه

جزوه-درس-راه-سازی--طرح-مهندسی-راه جزوه درس راه سازی ، طرح مهندسی راه

به تعداد 107 صفحه pdf

دانشکده مهندسی عمران

فهرست:

فصل اول : کلیات

فصل دوم: مطالعات مسیر

فصل سوم: نقشه های راه

فصل چهارم: عملیات خاکی

فصل پنجم: قوس های افقی

فصل ششم: قوس های قائم

فصل هفتم: قوس های اتصال (قوس های پیوندی یا انتقال)

فصل هشتم : قوس های مرکب یا معکوس

منابع و ماخذ

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو