پروژه تولید برق از طریق جزر و مد دریا

پروژه تولید برق از طریق جزر و مد دریا

پروژه-تولید-برق-از-طریق-جزر-و-مد-دریادانلود پروژه رساله پایان نامه تولید برق از طریق جزر و مد دریا ۱۹۱ ص فرمت WORD

فهرست مطالب
مقدمه 7
1-1- معرفي انرژي هاي قابل حصول از درياها 10
1-2- انرژي جزر ومد دريا 10
1-3- انرژي امواجدريا 11
1-3-1- مبدل هاي انرژي امواج 16
1-3-2- اثرات زيست محيطي 24
1-3-3- نتيجه گيري 25
1-4- انرژي حرارتيدريا 26
1-4-1- تكنولوژي حرارتي درياها 27
1-4-2- اثرات زيست محيطي 31
1-4-3- نتيجه گيري 32
1-5- انرژي اختلاف غلظت نمك 33
1-5-1- تكنولوژي اختلاف غلظت نمك 34
1-5-2 قدرت جذرومد: گذشته، حال، آينده 36
1-5-3- نتيجه گيري 38
فصل دوم :جـزر و مــد 39
2-1- منشاء و تاريخچه جزر و مد 40
2-2- مكانيسم تشكيل جزر و مد 42
2-3- تركيب اثر ماه و خورشيد برروي جزر و مد 53
2-3-1 جزر و مد حداكثر 53
2-3-2- جزر و مد حداقل 54
2-4- نسبت نيروهاي مولد جزر و مد ماه و خورشيد 56
2-5- اثر اينرسي آب برروي جزر و مد 59
2-6- اثر عدم تقارن مدار زمين و ماه برروي جزر و مد 60
2-7- ساير پارامترهاي موثر در جزر و مد 61
2-8- كاربردهاي جزر و مد 61
2-8-1- توليد برق 62
2-8-2- استفاده از انرژي جزر و مد در نجات كشتي ها 62
2-8-3- آبياري زمين هاي ساحلي 63
2-8-4- استفاده از جزر و مد براي ماهيگيري 63
2-9- مقدار انرژي قابل استحصال از جزر و مد 64
فصل سوم :شرايط بهره برداري از نيروگاه جزر و مدي 66
3-1- شرايط مكان مناسب براي احداث نيروگاه جزر و مدي 67
3-2- كشورهاي داراي پتانسيل جزر و مدي بالا 69
3-3- عوامل موثر بر دامنه جزر و مد 73
3-4- نكات اساسي طراحي نيروگاههاي جزر و مدي 74
3-4-1- نحوه عملكرد نيروگاه جزر و مدي 75
3-4-2- نحوه و تجهيزات آبگيري نيروگاه جزر و مدي 77
3-4-3- ساختن دايك 78
3-4-4- طراحي داخلي نيروگاه جزر و مدي 79
3-4-5- انواع توربين هاي به كارگرفته شده در نيروگاههاي جزر و مدي 81
3-4-6- طراحي محور توربين 82
فصل چهارم :نيروگاه جزر و مدي 84
4-1- روشهاي مختلف توليد برق از انرژي جزر و مد 85
4-2- سيستم يك حوضچه اي 87
4-2-1- سيستم يك حوضچه اي با جريان از سوي حوضچه به دريا 88
4-2-2- سيستم يك حوضچه اي با جريان از سوي دريا به حوضچه 89
4-2-3- سيستم دوطرفه حوضچه به دريا و بالعكس 92
4-3- سيستم دو حوضچه اي 94
4-4- سيستم تركيبي شامل دو حوضچه 96
4-5- نيروگاههاي جزر و مدي در حالت تلمبه ذخيره اي 107
4-5-1- مزايا و معايب نيروگاههاي جزر و مدي در حالت تلمبه ذخيره اي 108
4-6- نيروگاههاي جزر و مدي بهره برداري شده 111
4-6-1- مشخصات نيروگاه جزر و مدي لارنس در فرانسه 112
4-6-2- مشخصات نيروگاه جزر و مدي آناپوليس كانادا 114
4-7- بررسي سواحل ايران براي استفاده از انرژي جزر و مدي براي توليد برق 117
4-8- مسائل زيست محيطي نيروگاههاي جزر و مدي 121
4-8-1- رسوبات 122
4-8-2- اثرات بر طبيعت 123
4-9- نتيجه گيري 126
فصل پنجم :ترجمه مقاله(انرژي تجديدپذير) 128
پيـوسـت 180
منابع 190

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو