نگاهی به جاذبه های گردشگری واقتصادی تالاب حوض سلطان قم

نگاهی به جاذبه های گردشگری واقتصادی تالاب حوض سلطان قم

نگاهی-به-جاذبه-های-گردشگری-واقتصادی-تالاب-حوض-سلطان-قمنگاهی به تالاب حوض سلطان قم
نگاهی به تالاب حوض سلطان قم نسخه الکترونیکی 17 صفحه ای مشتمل بر 6 صفحه متن و 11 صفحه تصویر در قالب فرمت
pdf نگاشته شده است
آنچه که در این نسخه الکترونیکی میخوانید به شرح زیر است
علل پیدایش تالاب حوض سلطان
وجه تسمیه حوض سلطان
توصیف ناصر الدین شاه از تالاب حوض سلطان
مکان ومسیر دسترسی به تالاب حوض سلطان
اهمیت توریستی تالاب حوض سلطان
اهمیت اقتصادی حوض سلطان
حیات جانوری حوض سلطان
حیات گیاهی حوض سلطان
مطالعه نسخه الکترونیکی به تمام علاقه مندان به صنعت بوم توریست توصیه میشود

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو