نمونه انجام شده وکسلر کودکان , نمونه اجرا شده آزمون هوش کودکان وکسلر (نمونه اول)

نمونه انجام شده وکسلر کودکان , نمونه اجرا شده آزمون هوش کودکان وکسلر (نمونه اول)

نمونه انجام شده وکسلر کودکان , نمونه اجرا شده آزمون هوش کودکان وکسلر (نمونه اول)

نمونه انجام شده وکسلر کودکان , نمونه اجرا شده آزمون هوش کودکان وکسلر (نمونه اول)

تعداد صفحات: 9 نوع فایل: WORD قسمتی از متن: معرفی آزمودنی تعریف هوش گام اول – گزارش نمرات معیارو رتبه درصدی خرده مقیاس ها و 4 شاخص اصلی گام دوم- تعیین بهترین روش برای بررسی توانایی هوشی کل ( GAI ) گام 3- تعیین اینکه کدام یک از 4شاخص ( VCI,PRI,WMI,PSI ) واحد و قابل تفسیر می باشند گام 4- تعیین نقاط قوت و ضعف در نیمرخ شاخص ها گام 5 – تعیین نقاط قوت یا ضعف شخصی در نیمرخ شاخص ها گام 6 – تفسیر نوسانات درون شاخص ها گام

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو