نظریات ادوارد تی هال (Edward T.Hall)

نظریات ادوارد تی هال (Edward T.Hall)

نظریات-ادوارد-تی-هال-(edward-t-hall)فهرست عناوین:
-معرفی تی.هال
-عوامل موثردر شکل گیری تفکرات ادوارد تی هال
-مدل همجواری
-معرفی نمود الگوهای همجواری
-جنبه های مدل همجواری
-انواع فواصل
-انواع فواصل و تفاوت آن در فرهنگ های مختلف
-همجواری در یک زمینه چند فرهنگی
-شهرها و فرهنگ
-تعریف شهر با تأکید بر رابطه آن با فرهنگ
-منابع

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو