فلسفه دین، جلسه ۹

فلسفه دین، جلسه ۹

فلسفه دین، جلسه ۹

درسگفتار فلسفه دین دکتر سارا قزلباش جلسه نهم: نقد فروید و مارکس به عقلانی بودن باورهای دینی و نظریه تضمین پلانتینگا محورهای درس: نقد فروید و مارکس بر عقلانیت باورهای دینی تمایز صدق و عقلانیت باورهای دینی تقلیل عقلانیت به صدق در نقد باورهای دینی نظریه تضمین پلانتینگا به جای توجیه نقد ضعیف قرینه گرایی به باورهای دینی

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو