فلسفه دین، جلسه ۳

فلسفه دین، جلسه ۳

فلسفه دین، جلسه ۳

درسگفتار فلسفه دین دکتر سارا قزلباش جلسه سوم: چالش علم و دین با نظر به برهان کلامی کریگ محورهای درس: مناظره و مباحثه کریگ و کراوس بررسی کوانتومی ایجاد جهان چالش ایجاد فیزیکی جهان با خلقت تبیین دینی ایجاد جهان از هیچ

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو