فلسفه دین، جلسه ۱۱

فلسفه دین، جلسه ۱۱

فلسفه دین، جلسه ۱۱

درسگفتار فلسفه دین دکتر سارا قزلباش جلسه یازدهم: تقابل عقل و ایمان به لحاظ وجودی؛ ایمان اگزیستانسیال محورهای درس: ـ وجه پارادوکسیکال ایمان ـ عدم شناخت و فهم عقلانی ایمان ـ تصمیم اگزیستانسیال شهسوار ایمان ـ پارادوکس اگزیستانسیال فرمان الهی ـ جهش و صیرورت اگزیستانسیال ایمان و گذار از ازخودبیگانگی اجتماعی

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو