طرح درس دوم فارسی چهارم زنگ ورزش

طرح درس دوم فارسی چهارم زنگ ورزش

طرح-درس-دوم-فارسی-چهارم-زنگ-ورزشدانلود طرح درس زنگ ورزش از فارسی چهارم درس دوم: اهداف: 1-معرفی استخر به عنوان نهاد ورزشی
2-آشنایی دانش آموزان با فواید ورزش به ویژه شنا
3-طبقه بندی و گسترش واژگان دانش آموزان با بهره گیری از شبکه معنایی
4-ایجاد درک تطابق معنایی و دستوری بین فعل و فاعل

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو