طرح توجیهی ملاس چغندر قند

طرح توجیهی ملاس چغندر قند

طرح-توجیهی-ملاس-چغندر-قنددانلود طرح توجیهی ملاس چغندر قند ۴۲ ص فرمت word

فهرست مطالب
معرفي محصول : 4
مشخصات کلي محصول : 4
شماره تعرفه گمرکي : 4
شرايط واردات و صادرات : 4
استانداردهاي ملي وجهاني : 5
قيمت توليد داخلي و جهاني محصول : 5
موارد مصرف و کاربرد : 5
کالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول : 6
اهميت استراتژيک کالا در دنياي امروز : 7
کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول : 7
وضعيت عرضه و تقاضا : 7
بررسي ظرفيت بهره برداري و وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه و در دست اجرا از آغاز برنامه سوم تا کنون : 7
2-3-بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال 85 : 9
2-3-1)علوفه 9
2-3-2)سركه 9
1-1- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه 10
بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن : 11
2-5-1)علوفه 11
2-5-2)سركه 11
بررسي نياز به محصول يا اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم: 17
فرآيند تخميري 18
الف- روش سريع : 19
ب- روش هوادهي و هوادمي : 19
بسته بندي 22
•سرمايه در گردش مواد اوليه و بسته بندي 30
•کالاي ساخته شده و در جريان ساخت 30
•مطالبات 30
•تنخواه گردان 31
مجموع 31
ملاس چغندر قند 36
مخمر 36
اسيد سولفوريک 36
بطري هاي بسته بندي 36
مراجع 41

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو