روش اجرایی تعیین دوره کالیبراسیون تجهيزات 17025+فرم تعیین فواصل کالیبراسیون

روش اجرایی تعیین دوره کالیبراسیون تجهيزات 17025+فرم تعیین فواصل کالیبراسیون

روش اجرایی تعیین دوره کالیبراسیون تجهيزات 17025+فرم تعیین فواصل کالیبراسیون

روش-اجرایی-تعیین-دوره-کالیبراسیون-تجهيزات-17025-فرم-تعیین-فواصل-کالیبراسیون

توضیحات:
در این فایل آموزشی ، روش تعیین دوره کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه مطابق با استاندارد 17025 با روش های مختلف در قالب فایل Word ارائه شده است.
بدین صورت که پس از هر دوره کالیبراسیون و گذشت زمان بررسی بر روی عواملی همچون تکرار استفاده از هر تجهیز ،نتایج کالیبراسیون و کنترل میانی قبلی،انحرافات احتمالی ، گرایش تجهیز به فرسودگی و کاهش دقت ،نتایج تحلیل نمودار های کنترل (****که نحوه رسم و تحلیل نمودارهای کنترل در پایان دستورالعمل آمده است***) ،سوابق تعمیر و نگه داری وهزینه های هر دوره کالیبراسیون ؛ فواصل کالیبراسیون تعیین می شوند.
تجهیز مربوطه را از نظر پارامترهای درج شده در فرم ضمیمه شده بررسی کرده و با توجه به وضعیتی که در حال حاضر تجهیز برای هر یک از پارامترها دارد امتیاز مربوط به هر پارامتر را مشخص می کنیم و سپس با توجه به وزنی که برای هر پارامتر در ستون وزن تعیین شده است ،امتیاز نهایی مربوط به آن پارامتر را با ضرب کردن امتیاز ستون وزن در امتیاز وضعیت تجهیز از لحاظ هر پارامتر محاسبه می کنیم.سپس با توجه به مجموع امتیاز بدست آمده برای هر تجهیز، مطابق جداول فواصل کالیبراسیونی و کنترل های میانی هر تجهیز را تعیین می نماییم.

عناوین مطرح شده در این روش اجرایی شامل:

رسم نمودار کنترلی برای بازنگری فواصل کالیبراسیون
بررسی قوانین و الگوهای مربوط به نمودارهای کالیبراسیون
بررسی عوامل احتمالی ایجاد الگوها
رسم نمودار در Minitab
انواع نمودارهای كنترل مشخصه های كمي و مشخصه های وصفي
نمودار ميانگين و دامنه (R) و نمودار انحراف استاندارد (s)
نمودار (X) های مجزا و دامنه جابجايي (Rm)
نمودار ميانه و نمودار دامنه (R) .
نمودار p برای تعداد واحدهای يک طبقه بندی معين در تعداد کل واحدها در نمونه که برحسب نسبت يا درصد بيان مي شود؛
نمودار np برای تعداد واحدهای يک طبقه بندی معين، جايي که اندازه نمونه ثابت باشد؛
نمودار c برای تعداد وقوع، جايي که فرصت وقوع ثابت باشد؛
نمودار u برای تعداد وقوع در هرواحد، جايي که فرصت وقوع متغير باشد
آموزش گام به گام رسم نمودارها در مینی تاب
تحلیل و بررسی نمودارهای کنترلی رسم شده
همچنین فرم مربوط به تعیین فواصل کالیبراسیون در ادامه بعنوان فایلی جداگانه ضمیمه شده است .
دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو