تحقیق بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اول دبستان

تحقیق بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اول دبستان

تحقیق-بررسي-تاثير-رنگها-بر-روي-يادگيري-كودكان-مقطع-اول-دبستاندانلود تحقیق بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اول دبستان ۳۸ ص فرمت Word

فهرست مطالب

چكيده 1
مقدمه 2
بيان مسئله: 3
سوال مسئله: 4
اهداف تحقيق: 4
اهميت و ضرورت تحقيق: 4
فرضيه تحقيق: 5
متغير هاي تحقيق: 5
«يادگيري و بهداشت رواني(كتاب بهداشت رواني) » 5
« روش هاي ياد گيري » 6
« پاسخ شرطي » 7
« طرق از بين بردن رفتار شرطي » 8
«تجارب هيجاني» 9
« ادامه ي رفتار شرطي» 10
( حل مسائل ) 11
« يادگيري بر اساس آزمايش و خطا » 12
« كارل راجرز بصيرت را چنين تعريف مي كند» 14
« قانون تاثير و تقويت رفتار » 16
تعميم يا انتقال يادگيري: 18
« مراحل سازگاري » 19
جامعه مورد مطالعه 23
حجم نمونه : 24
روش نمونه گيري : 24
ابزار اندازه گيري در تحقيق حاضر : 24
روش آماري مربوط به زمينه ها 25
روش تحقيق : 25
بحث و نتيجه گيري 32
پيشنهادات 33
محدوديت ها 34
منابع و مآخذ 35

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو