نمونه طرح درس تربیت بدنی آموزش پنجه والیبال

بررسی نقش سونامی در شکل گیری تهمهیدات طراحی معماری در ساختمان های ساحلی

بررسی نقش سونامی در شکل گیری تهمهیدات طراحی معماری در ساختمان های ساحلی

بررسی-نقش-سونامی-در-شکل-گیری-تهمهیدات-طراحی-معماری-در-ساختمان-های-ساحلیفهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: تشریح سونامی و ویژگی آن
فصل دوم: بررسی نقش سونامی در معماری و ساخت بنا ها
فصل سوم: بررسی نقش سونامی در شکل گیری ساختمان های ساحلی
فصل چهارم: تحلیل و بررسی موردی عوامل محیطی و سونامی در احداث ساختمان های ساحلی در اندونزی و ژاپن
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو