اثر کار مضاعف و حواس پرتی بر عملکرد ، آزمایش مربع های دنباله دار (نمونه اول)

اثر کار مضاعف و حواس پرتی بر عملکرد ، آزمایش مربع های دنباله دار (نمونه اول)

اثر کار مضاعف و حواس پرتی بر عملکرد ، آزمایش مربع های دنباله دار (نمونه اول)

گزارش کار آزمایش اثر کار مضاعف و حواس پرتی بر کارآمدی گزارش کار ازمون خط زنی تولوز پیرون تعداد صفحات: 7 نوع فایل: word فهرست مطالب: هدف وسایل آزمایش نمونه روش آزمایش نتایج نتیجه گیری بخشی از متن فایل: پس از پایان آزمایش جدولی ترتیب دادیم مانند جدول1 و تعداد مربعهای درست خط خورده، غلط خط خورده وفراموش شده درهر یک از مراحل کار را محاسبه کردیم وازروی آنها کارایی کل درهرمرحله را پیداکردیم. برای مربعهای درست خط خورده یک امتیازمثبت وبرای مربعهای غلط خورده

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو