برای چک کردن چک باکس از تکه کد زیر استفاده میکنیم

<script>
function myFunction(){
var checkBox = document.getElementById("myCheck");
var text = document.getElementById("text");

if(checkBox.checked == true){
text.style.display = "Block";
}
else{
text.style.display = "None";
}
}
</script>

همراه با کدهای اچ تی ام ال به شکل زیر میشه

<html>
<head>
<title>Delnia</title>
</head>
<body>
<input type="checkbox" id="myCheck" onclick="myFunction()">
<p id="text" style="display: none">CheckBox is checked</p>
</body>
</html>

<script>
function myFunction(){
var checkBox = document.getElementById("myCheck");
var text = document.getElementById("text");

if(checkBox.checked == true){
text.style.display = "Block";
}
else{
text.style.display = "None";
}
}
</script>

ابتدا به وسیله ی html یه چک باکس ایجاد کردیم و سپس به کمک اسکریپتی دستور دادیم اگر چک باکس چک شد پیام CheckBox is checked  نمایش داده شود.