به کمک دستور زیر میتوانیم مقدارهای تکست باکس را چک کرده اگر درست بود پیام خوش آمد گویی در غیر این صورت پیام دیگری صادر کند

if(textBox1.Text == "admin" && textBox2.Text == "admin")
{
MessageBox.Show("خوش آمدید");
}
else
{
MessageBox.Show("نام کاربری یا کلمه عبور اشتباه است");
}