به کمک کد زیر میتونیم خطای برنامه رو بصورت پیام ببینیم

try 
{
کدهای اجرایی
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}