به کمک تکه کد زیر میتوانیم تعداد کارکتر های موجود در شی های مختلف را بدست بیاوریم

label1.Text = textBox1.Text.Length.ToString();

در تکه کد بالا تعداد کارکترهای تکست باکس یک را در یک لیبل نمایش داده ایم