برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و مقسوم علیه های آن را در خروجی چاپ کند.

#include <iostream.h>
#include <conio.h>

main()
{
int i,n;
cout<<"Enter a number: ";
cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
if(n%i==0){
cout<<i<<endl;
}
getch();
}