برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و مجموع مقسوم علیه های آن را در خروجی چاپ کند.
مجموع مقسوم علیه ها

#include <iostream.h>
#include <conio.h>

main()
{
int i,n,sum=0;
cout<<"Enter a number: ";
cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
if(n%i==0)
sum+=i;
cout<<"Result: "<<sum;
getch();
}

نکته: به کد برنامه زیر توجه کنید:
sum+=i;
معنی این کد چیست؟؟
پاسخ:  
sum=sum+i;