ابتدا یک تایمر به فرم اضافه کنید و مقدار Enable را True کنید
سپس مقدار Text فرم رو خالی کنید
و فرم رو Right to Left کنید
کدهای زیر هم برای تایمر هست
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
switch (this.Text)
{
case "":
this.Text += "D";
break;
case "D":
this.Text += "e";
break;
case "De":
this.Text += "l";
break;
case "Del":
this.Text += "n";
break;
case "Deln":
this.Text += "i";
break;
case "Delni":
this.Text += "a";
break;
case "Delnia":
this.Text += "";
break;
}
}