کد زیر را در خط فرمان وارد کنید

cat /dev/urandom | tr -cd 'A-Za-z0-9!-+' | fold -w 10 | head -n 4

چهار پسورد به طول 10 کاراکتر ایجاد خوهد شد
توضیحات :
دستور cat  : محتویات فایل یو رندم رو به نمایش میزاره. فایل یو رندم بایت های تصادفی تولید میکنه.
دستور tr : باعث میشه فقط کاراکتر هایی که ما میخوایم بمونن و بقیه حذف بشن.
دستور fold : متن رو به خط هایی به طول 10 کاراکتر میشکنه

دستور head : هم 4 خط اول رو نشون میده.
اون علامت دش (|) بین دستورات هم خروجی دستور اول رو به ورودی دستور دوم منتقل میکنه.