در این برنامه با استفاده از کتابخانه های موجود در جاوا اشکالی همچون مستطیل دایره خط و چند ضلعی را در یک فریم رسم می کنیم.
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Polygon;
import javax.swing.JFrame;
/**
*
* @author delnia.blog.ir
*/
public class Shapes extends JFrame {

public Shapes(){
super("Shapes -
delnia.blog.ir");
setSize(600, 600);
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
setLocationRelativeTo(null);

}

@Override
public void paint(Graphics g){
super.paint(g);
g.setColor(Color.blue);
g.drawLine(50, 200, 150, 400);
g.setColor(Color.red);
g.drawRect(50, 55, 150, 50);
g.setColor(Color.green);
g.drawOval(100, 120, 150, 150);
Polygon poly = new Polygon();
poly.addPoint(250, 55);
poly.addPoint(250, 100);
poly.addPoint(350, 100);
g.drawPolygon(poly);
poly.addPoint(500, 55);
poly.addPoint(500, 100);
poly.addPoint(350, 100);
g.fillPolygon(poly);
}

public static void main(String[] args){
Shapes s = new Shapes();
s.setVisible(true);
}

}