این دستور برای فراخوانی فایل بت و یا برنامه ای میان برنامه دیگر است. تفاوت آن نسبت به اجرا به صورت عادی این است که تمامی متغیر ها پس از اتمام آن بت یا برنامه همچنان باقی می ماند. همچنین توسط این دستور می توان لیبل (label) ها را نیز فراخوانی کرد.
 CALL [drive:][path]filename [batch-parameters]

برای فراخوانی لیبل (label):

 CALL :label arguments