این دستور برای نمایش یا ویرایش نوع فایل (file type) استفاده می شود (منظور از نوع آن نیست. به طور مثال ویندوز فایل هایی با پسوند txt. را به عنوان text document می شناسد و آن را توسط notepad باز می کند)
assoc .ext=filetype
ext.  =  پسوند مورد نظر (مثلا test.)
filetype =  نوع فایل مورد نظر
مثال:
assoc .test=my test file

اگر دستور را بدون هیچ پارامتری وارد کنید تمامی پسوند ها را نمایش می دهد.