برای خروجی گرفتن از دستور ها در یک فایل کافیست آن دستور را به صورت معمولی نوشته و در انتها از دو علامت زیر استفاده کیند و سپس نام فایل خود را بنویسید کنید مانند مثال های زیر

{command} {> or >>} {filename}
echo ok>test.txt

این دستور باعث می شود تا هر آن چه در خروجی دستور نمایش داده می شود در فایل باز نویسی شود (تمام اطلاعات قبلی در فایل پاک شده و خروجی دستور در آن نوشته می شود). یعنی اگر فایل test.txt را باز کنید در آن نوشته ی ok مشاهده می شود.

echo ok>>test.txt

این دستور باعث می شود تا هر آن چه در خروجی دستور مشاهده می شود به فایل اضافه شود (یعنی تمام اطلاعات قبلی وجود دارند و خروجی دستور در ادامه فایل نوشته می شود).