حلقه ی تکرار یک دستور برنامه نویسی است که یک بلاک(مجموعه) از دستورات را پشت سر هم تکرار میکند تا زمانی که “شرط” آن درست است.الگوی یک حلقه while در پایتون به این صورت است:
while شرط:
دستورات
در الگوی بالا تا زمانی که “شرط” درست باشد، “دستورات” اجرا میشوند و به محض نادرست بودن آن کنترل برنامه به اولین دستور بعد از حلقه واگزار میشود.مثال:
i = 1
while i <= 10:
 print(i)
 i+=1
خروجی: اعداد یک تا ده پرینت گرفته میشوند(در خط فرمان)
در قطعه کد بالا اول متغیری به نام  i را معرفی و آن را برابر 1 قرار میدهد و تا زمانی که i کوچکتر مساوی 10 است دو دستور چاپ i و اضافه کردن 1 به آنرا انجام میدهد.