برنامه ای بنویسید که حاصل دنباله زیر را در خروجی چاپ کند.
آموزش برنامه نویسی با آقا خسرو-حاصل دنباله کسری
#include <iostream.h>
#include <conio.h>


main()

{
   double i,s1=1,s2=1;
   for(i=1;i<=50;i++){
            s1=s1*(2*i);
            s2=s2*(2*i-1);
    }
    cout<<s1/s2;
    getch();
}
نکته: با توجه به اینکه عدد حاصل در صورت و همچنین در مخرج، عدد بزرگی است نیاز به متغیری با خانه های حافظه بیشتری نیاز داریم که می توانیم از نوع double که 8 بایت است استفاده کنیم.