برنامه ای بنویسید که مقدار x را از کاربر بگیرد و حاصل دنباله زیر را در خروجی چاپ کند.

آموزش برنامه نویسی با آقا خسرو-بدست آوردن حاصل دنباله

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

main()
{
int i,x,y=0;
cout<<"X: ";
cin>>x;
for(i=1;i<=110;i++){
y=y+pow(x+i,2);
}
cout<<"Result= "<<y;
getch();
}