آشنايي با مدل تعالي سازماني EFQM

آشنايي با مدل تعالي سازماني EFQM

آشنايي-با-مدل-تعالي-سازماني-efqmآشنايي با مدل تعالي سازماني EFQM
فهرست مطالب
مزاياي مدل تعالي سازماني
ويژگي هاي مدل تعالي سازماني
تاريخچة مدلهاي تعالي سازماني
كليات مدل تعالي سازماني
ارزش‌ها و مفاهيم بنيادين
مدل تعالي سازماني EFQM
امتياز معيارهاي مدل
ساختار معيارها: توانمندسازها
ساختار معيارها: نتايج
معيار 1- رهبري
معيار 2- استراتژي
معيار 3- كاركنان
معيار 4- شراكت‌‌ها و منابع
معيار 5- فرآيندها، محصولات و خدمات
معيار 6- نتايج مشتري
معيار 7- نتايج کارکنان
معيار 8- نتايج جامعه
معيار 9- نتايج کليدي عملکرد
ارتباط ارزش‌ها و مفاهيم بنيادين و معيارهاي مدل
منطق امتيازدهي RADAR
خودارزيابي
فرآيند خودارزيابي
رويكردهاي خودارزيابي
فرآيند ارزيابي
فرايند اجماع (اتفاق نظر)

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو